Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka CHEMAT Sp. z o. z siedzibą w Koninie.
Z Administratorem mogą Państwo kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 85A, 62-510 Konin lub email: chemat@popchemat.pl

Cel i podstawy przetwarzania

I. Korespondencja

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim wypadku
podanie określonych danych jest wymagane przez Administratora tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla powyższego celu, a brak podania takich danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Administrator przetwarza jedynie dane osobowe w sposób adekwatny dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

II. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W takim wypadku brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości obsługi tej
sprawy (art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą).

III. Monitoring

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do siedziby i na teren zarządzany przez Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

IV. Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, Administrator uzna, że kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacyjnym. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO* w związku z przepisami Kodeksu pracy). Jeżeli Administrator nie prowadzi postępowania rekrutacyjnego lub ogłosił kolejne, możemy przetwarzać Twoje dane tylko na podstawie przekazanej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO*).

V. Zamówienia towaru lub usługi

Administrator przetwarza dane osobowe klientów w związku z zamówieniem towaru lub usługi, w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b, c oraz f RODO.

VI. Zgoda

W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Pani/ Pana dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o wyrażenia przez Państwa zgody. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych
danych jest konieczne w celu zawarcia umowy, art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Okres przechowywania danych osobowych Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, agencjom rekrutacyjnym. Ponadto dane
osobowe mogą być również ujawniane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie;
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Zgłaszanie wniosków związanych z realizacją praw można kierować:

• pisemnie na adres: Chemat Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 85a, 62-510 Konin
• drogą elektroniczną na adres e-mail: chemat@popchemat.pl

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane Klienta nie będą przekazywane danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jest związany z realizacją umowy zawartej z osobą zainteresowaną.